Privatlivsrapport for Fasterholdt Biler ApS

*** Dataansvar
* Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
* Kontaktoplysninger
Firma Fasterholdt Biler ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Torben Fasterholdt
Adresse: Grindstedvej 10
CVR: 38224549
Telefonnr.: 75341422
Mail: persondata@fasterholdt-biler.dk
Website: www.fasterholdt-biler.dk
* Vi sikrer fair og transparent databehandling
Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

*** Behandling af persondata
* Vi anvender denne type data om dig
Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.
De data, vi anvender, omfatter:- Almindelige persondata
– CPR nummer anvendes i forbindelse med køb af bil, gemmes ikke i vores datapå dig, med kun på købskontrakten gemmes i 5 år.

* Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker, når vi har brug for at:- Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
– Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
– Administration af din relation til os

* Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.
* Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.
* Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.
* Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
* Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
* Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.
Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

*** Sikkerhed
* Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

*** Brug af cookies
* Cookies, formål og relevans
Vi placerer cookies

*** Dine rettigheder
* Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om  til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
* Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
* Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

****************************************************************************


Privatlivspolitik for Forhandlerens behandling af personoplysninger
Hos Fasterholdt Biler ApS “forhandleren”
og koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor overholder vi persondatalovgivningen. Ifølge loven skal vi oplyse dig om,
hvordan vi behandler dine oplysninger fx i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller
en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information
om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.
I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger.
Formål og typer af oplysninger
Forhandleren behandler dine oplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål:
• Køb/salg af biler og leasing af biler
• Servicering og værkstedsydelser
• Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i samtykketeksten, hvis du har givet samtykke til direkte
markedsføring
• Generelle formål som fx overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.
Forhandleren indsamler oplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som fx motorregistreret, cpr-registret
mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af oplysninger:
• Navn på ejer eller bruger af bilen
• E-mailadresse og telefonnummer
• Oplysninger om købshistorik hos Forhandleren
• Oplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata
• Informationer fra bilens IT/styreboks.
Vi udlæser en rapport i forbindelse med fejlsøgning og service. Indeholdende fejlkoder m.m.
• Informationer fra salg og servicering af bilen.
Navn, adresse e-mail og telefonnummer samt oplysninger om bilen som stelnummer m.m.
• Informationer om forsikring af bilen, herunder
Personnummer og forsikrings oplysninger bruges kun i forbindelse med salg af bil.
• Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn.
Service og reparations historik.
• Informationer om finansiering af bilen.
Oplysninger om finansieringsinstitut, lånebeløb, kreditforhold, kreditaftalen, mv Kun i forbindelse med ansøgning om financering.
• Informationer fra førsalgs-aktiviteter.
Køresedler gemmes indtil vi er sikre på at der ikke kommer parkering afgifter eller færdsels bøder i forbindelse med prøvekørsel.
• Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring
Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)
To varianter:
A) Dine oplysninger anvendes IKKE til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.
B) Dine oplysninger anvendes til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.
Dine oplysninger anvendes IKKE til automaticeret, individuel beslutningstagning eller profilering.
Juridisk grundlag for behandlingen
Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:
• Opfyldelse af en kontrakt, fx kontrakt om køb eller salg af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber,
aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg, mv. (Databeskyttelsesforordningen
art. 6, stk. 1, litra b)
• Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
• Samtykke i forhold til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen
art. 6, stk. 1, litra a). Oplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til andre formål og på
baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve, at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet
fremadrettet, selvom samtykket evt, trækkes tilbage.
• Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
• Interesseafvejning i forhold til at evaluere købs- og værkstedsoplevelser (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk.
1, litra f)
• Interesseafvejning i forhold til statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)
Kilder
Persondata indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer, fra bilen og de transaktioner,
som du gennemfører hos Forhandleren samt fra forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter.
Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk
Når Forhandleren indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine oplysninger til
brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive oplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er
at du ikke kan få oplysninger om tilbud, fordele, samarbejdspartnere mv.
Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør det, kan
Forhandleren ikke følge op på din evaluering over for dig.
Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/
værkstedsbesøg er det obligatorisk for Forhandleren at indsamle oplysningerne for at kunne indgå og opfylde
kontrakten. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre aftalen.
Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler
Forhandleren overfører personoplysninger til sine databehandere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne.
Pt. er det:

IT-leverandøren: CDK Global
Andet: Suzuki Danmark (i forbindelse med køb af Suzuki efter din godkendelse)
eller Mitsubishi Danmark (i forbindelse med køb af Mitsubishi efter din godkendelse)
Videregivelse inden for forhandler-koncernen
Forhandleren videregiver alle personoplysninger til koncernforbundne selskaber til brug for tilbud og markedsføring.
og disses markedsføringstiltag direkte over for de registrerede som aftalt i samtykkeblanketten.
Det drejer sig om følgende koncernforbundne selskaber:
Mitsubishi Danmark (I forbindelse med køb af ny Mitsubishi)
Suzuki Danmark (I forbindelse med køb af ny Suzuki)
Disse koncernselskaber behandler personoplysninger på samme måde som anført i denne privatlivspolitik, som skal læses
ud fra, at koncernforbundne selskaber er direkte omfattet af definitionen af ”Forhandler” som anført i indledningen.
IT-leverandøren:
DMS-System:
Andet:
Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
Forhandleren overfører personoplysninger til tredjeparter i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder
finansieringsselskaber og forsikringsselskaber. Forhandleren videregiver dine personoplysninger til motorregistret, skat,
eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber mv., som skal bruge dine oplysninger i forbindelse med bilkøb,
finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale mv.
Opbevaringsperiode
Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag forud derfor, opbevarer Forhandleren oplysningerne i overensstemmelse
med forældelsesreglerne af civilretlige krav.
Til brug for markedsføring, opbevarer Forhandleren dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i
yderligere 3 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.
Evalueringer mv. opbevares i den periode det er nødvendigt for at analysere og evt. følge op individuelt, dog ikke længere
end [1 år] år fra gennemførelse af evalueringen.
Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares
personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.
Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder,
herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet
oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen
og videregivelse af personoplysningerne, og til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du
velkommen til at kontakte Forhandleren eller de koncernforbundne selskaber på:
Navn på forhandler: Fasterholdt Biler ApS
Adresse: Grindstedvej 10 7190 Billund
E-mail: persondata@fasterholdt-biler.dk
Telefon: 75331422
Ved kontakt til koncernforbundne selskaber se kontaktoplysningerne under ovenstående afsnit (videregivelse inden for forhandlerkoncernen)

Udarbejdet af Bruun og Hjejle

****************************************************************************

For kunder med Suzuki biler følg nedenstående link:

Suzukis privatlivspolitik

SUZUKI MOTOR CORPORATION OUR PRIVACY POLICIES | Global Suzuki